Tájékoztató

Kis Autósiskola

Képző szerv megnevezése, címe:

 • KIS Autós-Motoros Iskola
 • Kis Gábor Sándor e.v.
 • 5630 Békés, Mátra u. 7.
 • Cég formája: Egyéni vállalkozó
 • Nyilvántartási szám: 11610877
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám:  00499-2008

Iskolavezető neve:

 • Kis Gábor Sándor
 • Tel.: +36-20-9625-483
 • E-mail: kisautosiskola@gmail.com, info@kisautosiskola.hu
 • Web: www.kisautosiskola.hu

Az Autósiskola AM, A1, A2, A, B kategóriából tantermi elméleti és gyakorlati képzési engedélyekkel rendelkezik.

Ügyfélfogadás:

 • 5630 Békés, Széchenyi tér 8. A. fsz. 2.
 • Hétfő, Szerda: 17-19;
 • Csütörtök, Péntek: 8-10 óra.
 • Tel.: +36-20-9625-483

Székhelye:

 • 5630 Békés, Mátra u. 7.
 • Tel.: +36-20-9625-483

Tanfolyamra való felvétel módja:

A tanuló személyesen jelentkezik és a tájékoztató megismerése és elfogadása után az elektronikus jelentkezési lap kitöltése, és írásbeli szerződés aláírása, 18 évet be nem töltött jelentkező esetén szükséges a törvényes képviselő aláírása.

Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

 • AM: orvosi alkalmasság és PÁV vizsgálat nem kell.
 • A1, A2, A, B kategória: Orvosi alkalmasság 1. csoport, PÁV vizsgálat nem kell.

A tanfolyamra történő felvételek feltételei kategóriánként:

Járművezetői tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki járművezetésre egészségi szempontból alkalmas, a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, agépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét jogszabálynak megfelelően igazolja és a KAV Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály részére bemutatja – AM kategória esetén elég az írni olvasni tudás,- valamint írásbeli nyilatkozat alapján a 326/2011. (XII.28) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Kategória„A”„A” kategória A2-vel vagy „Ak”-val 2 éven túl„A2”„A2” A1-el 1 éven belül„A1”„A1” meglévő „B” kategóriával„B”„AM”
Életkor (év)2420181816171714

Tanfolyam érvényességi ideje:

 • a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni.
 • a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.
 • amennyiben a tanuló vizsgakategóriájánál fogva mentesül a teljes elméleti tanfolyam alól, abban az esetben a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie.
 • ezeken a határidőkön túl a tanuló kizárólag a tanfolyam megismétlését (újbóli szerződéskötés, jelentkezési lap kitöltés, tanfolyamdíj befizetés) követően jelenthető újbóli vizsgára. Az  Autósiskolának nem kötelessége kérés nélkül tájékoztatni a Tanulót a tanfolyam érvényességi idejéről.
 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése,
 • az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása (ezen dokumentum megléte nélkül befejezhető az elméleti tanfolyam, de az elméleti vizsgára nem bocsájtható a tanuló). Az orvosi alkalmatlanság megállapítása esetén nem jár vissza az elméleti tanfolyam díja.
 • a tanfolyam érvényesülési idejének teljesülése,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozat tétele a jelentkezési lapon, és igazolása az alábbi módokon:
 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmányeredeti példányával, vagy a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a meghatározottak szerint igazolja a Vizsgaközpont részére.
 • Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 • az elméleti, majd a gyakorlati oktatás óraszámainak és kötelező menettávolságainak teljesítése,
 • elméleti vizsgára az életkori sajátosságoknak megfelel, legfeljebb három hónappal fiatalabb, „AM” kategóriában a járműkezelési vizsga 14. életéveskor betöltése előtt is megtehető, forgalmi vizsga csak 14. életéves kortól. Gyakorlati vizsga esetén, ha betöltötte az előírt életkort,
 • a megfelelő összegű vizsgadíj befizetése.

Vizsgára jelentés és jelentkezés

A képző szerv a jelentkezési lapon, illetőleg a vizsgajelentéssel igazolja a tanfolyam kötelezően előírt óraszámainak teljesülését. A tanulót vizsgára az iskolavezető vagy általa ezzel megbízott személy jelentheti. Az elméleti, valamint a „Biztonsági ellenőrzés üzemeltetési” pótvizsgára a vizsgázó személyesen is jelentkezhet.

 A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki.

A járműkezelési és a rutin alapvizsgaigény jelentése:

Az első járműkezelési vagy rutin vizsgára jelentéssel a képző szerv, illetőleg a szakoktató egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a kötelezően előírt órák levezetését – kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét -, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.

 A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki.

A forgalmi alapvizsgaigény jelentése:

Az első forgalmi vizsgára jelentéssel a képző szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a kötelezően előírt és feladatonként meghatározott tanórák és menettávolság levezetését – kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét -, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.

A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki.

A vizsgázó személyes jelentkezése esetén a vizsgára bocsátás feltételeit a közlekedési hatóság azonnal ellenőrzi, és ha ezek hiánytalanul megvannak, a vizsga helyét és időpontját meghatározza, és erről a vizsgázót azonnal, írásban tájékoztatja. Hiányosság esetén a közlekedési hatóság a vizsgázót hiánypótlásra szólítja fel.

Vizsgára jelentés egyes tanfolyam-, illetve vizsgamentességi esetekben:

Azoknál a vizsgáknál, ahol nincs előírva elméleti és/vagy gyakorlati tanfolyami, illetve vizsgakötelezettség, a szükséges igazolásokkal ellátott és felszerelt jelentkezési lapot (felmentés, egészségi alkalmassági vélemény stb.) a vizsgázó első vizsgára jelentésekor (jelentkezésekor) kell átadni.                                       

A vizsgán meg nem jelenés

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti,Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban igazolási kérelmet terjeszthet ela Vizsgaközpont felé.

A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem elkésettnek minősül, az utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól a mentesíteni nem lehet.

Az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.

Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza.

Az igazolási kérelem és annak melléklete abban az esetben alkalmas a kérelem pozitív elbírálására, amennyiben az határidőn belül feladásra került, valamint alkalmas az önhiba hiányának hitelt érdemlő alátámasztására.

Az igazolási kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti egységénél kell benyújtani, amely szervezeti egység előtt a mulasztás történt. Az igazolási kérelem elbírálása tárgyában a Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a kérelemmel igazolni kívánt vizsgaesemény kiírásáért felelős. Az igazolási kérelmet elbíráló szervezeti egység az igazolási kérelem beérkezését követő 8 napon belül írásban értesíti az igazolási kérelmet előterjesztő személyt (vagy képviselet esetén meghatalmazottját) az igazolási kérelem elbírálásának eredményéről.

A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna.

Pozitívan elbírált igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre álló időtartamot túllépni, továbbá a jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi idő sem hosszabbodik meg.

A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján kiírt díjmentes pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs.

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

 • „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „Ak” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.
 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 • az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

 • automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy
 • mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni.

A vizsgázónak a vizsgákon igazolnia kell a személyazonosságát (csak érvényes személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány vagy „kártya formátumú” vezetői engedély vagy útlevél vagy 14 év betöltéséig diákigazolvány vagy egyes esetekben „konzulátusi/nagykövetségi” okmány fogadható el – személyazonosító igazolvány cseréjének megkezdését igazoló „A4-es” igazolás nem megfelelő) át kell adnia a vizsgabiztosnak a meglévő vezetői engedélyét és a vezetői engedélybe be nem jegyzett kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást.

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a jogszabályban előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány. bemutatása.

A vizsgáztatási előírások teljesítése esetén a vizsgaigazolást a KAV Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére, ha Ön eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Az autósiskola – igény szerint – a Vöröskereszt által elsősegélynyújtó tanfolyamot és vizsgát szervez, felkészítés díja: 6.000Ft, vizsgadíja: 8.200 Ft.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni a Kormányablaknál a vezetői engedély kiváltásakor.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,
 • valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
 • továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
 • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
 • „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

Tanfolyamok tantárgyai és azok kötelező minimum óraszámai és a tanórák időtartama, és vizsgára bocsájtás feltétele:

AM kategória:

 • Közlekedés ismeretek 10 óra és járművezetés elmélete 6 óra.
 • Alapoktatás: 4 óra
  Járműkezelési vizsga: max 15 perc, vezetéssel töltött idő 10 perc.
 • Forgalmi oktatás: 6 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 30 perc, vezetéssel töltött idő 20 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 100 km vezetendő.

A2 kategória:

 • Közlekedés ismeretek 10 óra és járművezetés elmélete 8 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.
 • Alapoktatás: 6 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc.
 • Forgalmi oktatás: 10 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 240 km vezetendő.

A kategória:

 • Közlekedés ismeretek: 10 óra, járművezetés elmélete: 8 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.
 • Alapoktatás: 10 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 17 perc.
 • Forgalmi oktatás: 16 óra.
  Forgalmi vizsga max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 390 km vezetendő.

A2 kategória két éven belül megszerzett A1-el:

 • Elméleti tanfolyam mentes.
 • Alapoltatás: 4 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc.
 • Forgalmi oktatás: 8 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 180 km vezetendő.

A2 kategória két éven túl megszerzett A1-el:

 • Közlekedés ismeretek 1 óra és járművezetés elmélete 1 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra.
 • Alapoltatás: 2 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc.
 • Forgalmi oktatás: 6 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 120 km vezetendő.

A kategória A1-el (két éven belüli elméleti vizsgával):

 • Elméleti tanfolyammentes.
 • Alapoktatás: 6 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc, és alkalmassági feladat.
 • Forgalmi oktatás: 10 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 240 km vezetendő.

A kategória A1-el (két éven túli elméleti vizsgával):

 • Közlekedés ismeretek 1 óra és járművezetés elmélete 1 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra.
 • Alapoktatás: 4 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc, és alkalmassági feladat.
 • Forgalmi oktatás: 6 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 150 km vezetendő.

A kategória A2-vel vagy Ak-val (két éven túli elméleti vizsgával):

 • Közlekedés ismeretek 1 óra és járművezetés elmélete 1 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra.
 • Alapoktatás: 2 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc, és alkalmassági feladat.
 • Forgalmi oktatás: 6 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 120 km vezetendő.

A kategória A2-vel vagy Ak-val (két éven belüli elméleti vizsgával):

 • Elméleti tanfolyammentes.
 • Alapoktatás: 4 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc, és alkalmassági feladat.
 • Forgalmi oktatás: 8 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 180 km vezetendő.

A1 kategória meglévő B kategóriás vezetői engedéllyel:

 • Közlekedés ismeretek:1 óra.
  Műszaki ismeretek: 1 óra.
  Járművezetés elmélete: 1 óra.
 • Alapoktatás: 1 óra.
 • Forgalmi oktatás: 1 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 30 km vezetendő.

A1 kategória:

 • Közlekedés ismeretek 10 óra és járművezetés elmélete 8 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.
 • Alapoktatás: 6 óra.
  Járműkezelési vizsga: max. 20 perc, vezetéssel töltött idő 15 perc.
 • Forgalmi oktatás: 10 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 50 perc, vezetéssel töltött idő 40 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 240 km vezetendő.

B kategória:

 • Közlekedési ismeretek: 14 óra, járművezetés elmélete: 10 óra.
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra.
 • Alapoktatás: 9 óra.
 • Forgalmi oktatás: 20 óra.
  Forgalmi vizsga: max. 60 perc, vezetéssel töltött idő 50 perc.
 • Első vizsgáig minimálisan 580 km vezetendő.

Az elméleti oktatás időtartama 45 perc, a gyakorlati oktatás időtartama 50 perc, tanórák között 10 perc szünet.

Az Autósiskola tantermi elméleti és gyakorlati képzési engedéllyel is rendelkezik.

Vezetési gyakorlat oktatása: Békés:

 • Suzuki Swift,  Honda Jazz  gépkocsin,
 • Honda CBF 500 motorkerékpáron,
 • MZ ETZ 125 motorkerékpáron,
 • Kawasaki ER6N motorkerékpáron,
 • Aprillia Scarabeo segédmotoros-kerékpáron

Alapoktatás során legfeljebb 2 óra-, forgalmi oktatásnál legfeljebb 4 óra vezethető, amely 2 részletben, közöttük legalább 1 óra szünet tartásával vezethető.

Tanuló által biztosított jármű esetén:

Meg kell, hogy feleljen a jogszabályban előírtaknak.

A hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az oktatásról 20 percnél többet késő tanuló részvétele igazolatlannak minősül. Az elméleti tanfolyamról történő hiányzást az elméleti oktatóval egyeztetett időpontban pótolni kell. Ennek módja a tanfolyam közben vagy a tanfolyam végén konzultáció formájában.

A tandíj befizetésének módja:

 • Készpénzzel egy összegben, vagy részletekben történik.
 • Első foglalkozásig az első részlet: elmélet + elméleti vizsgadíj.
 • Második részlet: az első gyakorlati vezetésnél alapoktatási órák + amennyiben van járműkezelési vizsgadíj.
 • Harmadik részlet: a forgalmi oktatásnál a további gyakorlati órák + forgalmi vizsgadíj.
KategóriákSzámítógépes elméleti vizsgaJárműkezelési vizsgaForgalmi vizsgaElméleti tanfolyamGyakorlati óra szám + vizsgaGyakorlati óradíjGyakorlat Összesen
„AM”4600360036002500012430051600
„A1”46004700110002500018450081000
„A2”46004700110002500018480086400
„A2” 2 éven belüli A1-el47001100014480067200
„A2” 2 éven túli A1-el4600470011001500010480048000
„A”460047001100025000284800134400
„A” „A2”-vel vagy Ak-val 2 éven belül47001100014480067200
„A” „A2”-vel vagy Ak-val 2 éven túl46004700110001500010480048000
„A” kétéven belüli A1-el47001100018480086400
„A” két éven túli A1-el46004700110001500012480057600
„A1” meglévő „B”-vel460011000150003480014400
B46001100025000304500135000

A gyakorlati képzés az elméleti vizsgatárgyból tett (amennyiben van) sikeres vizsga után kezdhető el, ütemezése a Tanuló igényeinek és az oktatóval való egyeztetés figyelembevételével történik.

Pót óra:

A gyakorlati pót órák díja minden kategória esetében megegyezik a gyakorlati óradíjjal. Igénylés módja: a szakoktatóval történő egyeztetés alapján, befizetés módja a képzőszerv ügyfélfogadási irodájában, ügyfélfogadási idő alatt.

Tandíjak és vizsgadíjak:

Az árak forintban értendőek. A képzőszerv fenntartja a jogot, hogy szolgáltatási díjait (tandíjakat) módosítsa. A vizsgák díjait a 84/2009 (XII.30.) KHEM rendelet határozza meg. A tanuló mindig az érvényben lévő díjak alapján fizeti a szolgáltatást.

Befizetés módja:

Elméleti tandíj befizetése egy összegben, vagy a tanuló és a képzőszerv egyéni megállapodása alapján nyugta ellenében. Gyakorlati tandíj teljes befizetése egy összegben, vagy részletekben  a tanuló és a képzőszerv vagy oktató egyéni megállapodása szerint nyugta ellenében történik.A befizetés helye a képzőszerv ügyfélfogadási irodájában ügyfélfogadási idő alatt. A Tanuló a vizsgadíjakat a KAV Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálynak fizeti. A vizsgadíjakat a vizsgára való jelentés előtt kell befizetni.

Elméleti tanfolyam díja tartalmazza:

az elméleti oktatás díját, valamint az iskola tantermében számítógép használatot a vizsgára való felkészüléshez, előre egyeztetett időpontban.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az elméleti órákon való részvétel kötelező, kérésre mozgáskorlátozottak, a siket és halláskárosultakat, valamint a magyar nyelvet nem beszélő tanulókat az iskolavezető mentesítheti a tanfolyam hallgatása alól. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Továbbá elsősegély-nyújtási tantárgy vizsgája alól mentességet kaphatnak a korábban felsoroltak alapján.

A tanuló áthelyezése:

Átjelentkezési igényét a tanuló az iskolavezetőnél jelzi, a szükséges formanyomtatványokat kitöltik. A 18 évet be nem töltött jelentkező esetén szülő vagy gondviselő belegyezése és aláírása szükséges. Tanuló áthelyezés esetén kedvezmény nem vehető igénybe, annak különbözeti összege visszafizetendő az Iskolának. Ezután az iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, az elméleti és gyakorlati óraszámokat a tanuló részére 3 munkanapon belül kiadja. A fel nem használt gyakorlati óradíjat az iskola visszafizeti a tanuló részére. A KAV Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálynak befizetett vizsgadíjakat az Autósiskolának nem áll módjában visszafizetni.

Amennyiben a tanuló a már megkezdett tanfolyamon valamilyen okból mégsem vesz részt, az Autósiskolának a befizetett elméleti tanfolyam díját nem áll módjában visszafizetni a tanuló részére.

Elméleti oktatás helyszíne:

Békés, Széchenyi tér 8. A. fsz. 2.

Gyakorlati oktatás helyszíne:

Békéscsaba, Kereki sikátor.

Forgalmi oktatás:

Békéscsaba, Békés és vonzáskörzete.

Elméleti vizsga:

KAV Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107.

A képző szervnél szakoktató képzés:

Nincs.

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közúti Gépjármű Közlekedési Hatóság Főosztály, 1011 Budapest, Fő utca 44-50., 1440 Budapest Pf. 1. Tel.: 1/795-1700, e-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

A felügyeletet ellátó szerv:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, (ITM) Közúti Gépjármű Közlekedési Hatóság Főosztály, 1011 Budapest, Fő utca 44-50., 1440 Budapest Pf. 1., Tel.: 1/795-1700, e-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Tanuló, vizsgázó jogai:

Gyakorlati oktatási óra módosítása, vagy lemondása a megbeszélt időpont előtt 24 órával történik. Vizsgaesemények időpontjának módosítása a vizsgaidőpont előtt 5 nappal lehetséges.

 • joga, hogy teljes körű, korrekt tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról a tanulmányi szerződésben megjelölt képzőszervtől.
 • joga, hogy a törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon.
 • joga, hogy a tanulmányi szerződést felbontsa, megfelelő indoklással.
 • joga, hogy a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja.
 • joga, hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen.
 • joga, hogy a képzőszervtől hivatalos igazolást kapjon tanulmányi adatairól, ha a tanulmányi szerződést felbontja.
 • joga, hogy a jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatást szüneteltesse.
 • joga, hogy a teljesített szolgáltatási díjjal arányos ellenszolgáltatást biztosítsanak számára.
 • joga, hogy az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja.
 • joga, hogy a befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon.
 • joga eldönteni a gyakorlati oktatás során, hogy másik tanuló, szakoktató jelölt beülhet-e az oktató gépkocsiba.

Tanuló, vizsgázó kötelezettségei:

 • kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződés egy példányát a képzőszervnek leadja.
 • kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjat – az írásos tájékoztatóban meghatározott módon – előre megfizesse (Ptk.281.§ (1). Ha jogszabály vagy szerződés alapján a felek egyidejű teljesítésére kötelesek, egyik fél sem köteles saját szolgáltatását teljesíteni, amíg a másik fél a szolgáltatást fel nem ajánlja.
 • kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória óraszámait hiánytalanul lehallgassa, illetőleg levezesse.
 • kötelezettsége, hogy a hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja.
 • kötelezettsége, hogy az oktatás rendjét ne zavarja meg, illetőleg megfelelő ruházatban jelenjen meg.
 • kötelezettsége, hogy az oktatása során használt taneszközök, oktatójárművek épségére a legnagyobb gondossággal vigyázzon.
 • kötelezettsége, hogy nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól a gyakorlati oktatás során, az utasításokat teljes mértékben be kell tartania, ezek elmulasztásából eredő személyi, tárgyi károkért az Autósiskola felelősséget nem vállal.
 • kötelezettsége, hogy a tanulmányait a képzési rendelet előírásainak megfelelően (hátrányos jogkövetkezmény nélkül) két éven belül befejezze.- kötelezettsége, hogy a személyes adataiban történő változásokat 15 napon belül bejelentse az Autósiskolánál.
 • kötelezettsége, hogy tájékoztassa oktatáját idő közben felmerülő járművezetést befolyásoló betegségéről, sérüléséről.

Az oktatáson, valamint a vizsgákon minden esetben józan, kipihent, vezetésre alkalmas állapotban kell megjelennie, és tudásáról számot adnia.
A vizsga meghiúsul, ha a vizsgázó nem tudja hitelt érdemlően igazolni személyét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb feltételnek nem felel meg (meglévő vezetői engedély hiánya, pótszemüveg hiánya, motoros felszerelés, stb.).

Az oktatás és a vizsga során bekövetkezett káresemények:

a gyakorlati oktatás, valamint a vizsga során a motorkerékpárban és egyéb felszerelésében okozott károkért a Tanuló anyagi felelősséggel tartozik. A tanuló hibájából, vagy gondatlanságából keletkezett kárt az Autósiskola részére 30 naptári napon belül megtéríteni köteles. Saját vagy az autósiskola járművével történő oktatás és vizsgázás esetén az esetleges baleset alkalmával keletkezett kárért (személyi, anyagi) az Autósiskola felelősséget nem vállal és kártérítést nem fizet.

Motoros felszerelés: a tanuló biztosítja:

 • bukósisak,
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),
 • protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
 • protektoros kesztyű,
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával tüntetik fel, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom)

 • tengelykapcsoló-pedál (A, A2, A1, B, AM kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) nélküli járművön,
 • automata sebességváltóval rendelkező járművön (amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál, vagy A, A2, A1, AM, B kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) tette le.

A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolni kell az alábbiak valamelyikével:

 •  Személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár” -ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Nem magyar állampolgárok esetén vezetői engedélyt csak olyan jelölt kaphat, akinek a lakhelye, tartózkodási helye előzőleg 6 hónapig Magyarországon volt (bejelentett lakhely) illetve EU-tagállam polgára.

A vezetői engedélyt az illetékes közlekedési igazgatási hatóság állítja ki.

Köszönöm, hogy elolvasta a tájékoztatót.

További kérdésével forduljon hozzám bizalommal!

Békés, 2020. január 2. 

Kis Gábor Sándor
iskolavezető